sofia@ablogistics.net
+359 88 61 82 686 | +359 88 44 58 081

Условия на доставка съгласно INCOTERMS 2010

Инкотермс са условия за международна доставка, публикувани от Международната търговска камара (ICC) и широко използвани при международните търговски сделки.

Осмото издание („Инкотермс 2010“) влиза в сила, считано от 01.01.2011 г.

INCOTERMS 2010 описва 11 условия на доставка:

 • EXW - EX Works = франко завода (уговорено място) - Продавачът предоставя стоките на разпореждане на купувача в свое местоназначение. Купувачът поема всички разходи и рискове свързани с превозването на стоките от производителя до местоназначението.
 • FCA - Free Carrier = франко превозвача (уговорено място) - продавачът доставя стоките на превозвача, определен от купувача и поема разходите и рисковете за това.
 • FAS - Free Alongside Ship = франко протежение на кораба (уговорено пристанище за натоварване) - продавачът доставя стоките на определено от купувача пристанище и поема всички разходи и рискове до доставянето на стоката до уговореното пристанище.
 • FOB - Free On Board = франко борд (уговорено пристанище за натоварване) - продавачът е осъществил задълженията си по доставката, когато стоката е преминала през/над борда на посочен от купувача съд/кораб в уговореното пристанище за натоварване.
 • CFR - Cost and Freight = стойност и навло (уговорено пристанище в местоназначението) - продавачът е осъществил доставката, когато стоката е преминала над/през борда на съда/кораба в договореното разтоварно пристанище на местоназначението. Продавачът е длъжен да заплати разходите и навлото, необходими за доставката на стоката в уговореното пристанище на местоназначението, но рискът от загуба и повреди на стоката, а също и обичайните допълнителни разходи, възникващи след разтоварване на стоката, преминават от продавача върху купувача.
 • CIF - Cost, Insurance and Freight = стойност, застраховка и навло (уговорено пристанище в местоназначението) - продавачът е осъществил доставката, когато стоката е преминала над/през борда на съда/кораба в отправното пристанище. Продавачът трябва за заплати разходите и навлото, необходими за доставка на стоката в уговореното пристанище в местоназначението, но рискът от загуби или повреди на стоката, както и обичайните допълнителни разходи, възникващи след доставката на стоката се прехвърлят от продавача на купувача.
 • CPT - Carriage Paid To = превоз, платен до (уговорено местоназначение) - продавачът е доставил стоката до посочения от него превозвач, като продавачът е длъжен да плати разходите, свързани с превоза на стоките до уговорения пункт на местоназначение. Tова значи, че купувачът поема върху себе си всички рискове от загуби и липси или повреди на стоките, както и другите разходи след предаването им на превозвача.
 • CIP - Carriage and Insurance Paid То = превоз и застраховка, платени до (уговорено местоназначение) - продавачът предоставя стоката на определен от него превозвач. Освен това, продавачът трябва да заплати разходите, свързани с превоза на стоката до уговореното местоназначение. Това означава, че купувачът поема върху себе си всички рискове и всякакви допълнителни разходи за доставката на стоката по този начин.
 • DAT - Delivered At Terminal / доставено и разтоварено (уговорен терминал в местоназначението) - продавачът предоставя стоките на разположение на купувача, след като бъдат разтоварени от транспортното средство в уговорен терминал в уговорено пристанище или уговорено място в местоназначението.
 • DAP - Delivered At Place = доставено (уговорено място в местоназначение) - продавачът предоставя стоките на разположение на купувача в превозното средство с което са пристигнали, готови за разтоварване от транспортното средство в уговорено място на местоназначението.
 • DDP - Delivered Duty Paid = доставено, мито платено (уговорено местоназначение) - продавачът е предоставил стоката преминала през митническо изчистване и неразтоварена от пристигналото транспортно средство стока на разпореждане на купувача в уговореното местоназначение. Продавачът трябва да поема всички разходи и рискове, свързани с транспортирането на стоката, включително обичайните сборове за вноса в страната на назначението.