sofia@ablogistics.net
+359 88 61 82 686 | +359 88 44 58 081

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА АБ ЛОДЖИСТИКС ГРУП

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ УСЛУГИ,

ПРИЛОЖИМИ КЪМ ПРЕВОЗВАЧИТЕ/ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ

НА „АБ ЛОДЖИСТИКС ГРУП“ ЕООД

 

Настоящите условия са неразделна част от всяка заявка-договор и се прилагат напълно, освен ако писмено не е договорено друго.

 

1. Превозвачът отговаря за правилното и безопасно товарене, подреждане и укрепване на товара, като следи за осите или превозното средство да не бъдат прекомерно натоварени. Водачът на превозното средство е длъжен да проверява и следи за здравината на опаковката, дали последната е подходяща и достатъчна за безопасно извършване на превоза и параметрите на товара, който се товари в превозното средство. При повреда на опаковките, установяване на неподходяща или недостатъчна опаковка, липси или несъответствие в броя и/или теглото, и/или друг параметър на товара спрямо посоченото в заявката, или при невъзможност за проверка/следене/броене, както и при отказ на изпращача да допусне водача при натоварването, подреждането и укрепването на товара, водачът е длъжен НЕЗАБАВНО да уведоми писмено АБ ЛОДЖИСТИКС ГРУП, преди да напусне товарния пункт и да нанесе забележка в графа 18 на CMR-то. В противен случай Превозвачът е отговорен в пълния размер на произтеклите вреди.

 

2. В случай на превоз на опасни товари превозното средство и водачът трябва да разполагат с необходимото оборудване, в това число, но не само, свидетелство за водача, превозващ опасни товари, за преминато обучение за превоз на ADR товари, всички други документи и оборудване за безопасност в съответствие с Конвенцията за превоз на опасни товари по шосе ADR. Превозвачът декларира и гарантира, че неговите служители са запознати с всички изисквания на разпоредбите за превоз на опасни товари и са надлежно обучени за безопасна обработка и процедурите за спешно реагиране.

 

3. В случай на транспорт с температурен режим, Превозвачът е длъжен да се увери, че превозното средство е предварително и правилно темперирано преди натоварването, както и че стоката е предварително и правилно темперирана преди натоварването ѝ. Водачът следва да контролира и поддържа температурата според изискването в заявката през цялото време до доставката на крайното местоназначение. В случай, че Превозвачът не изпълни тези задължения, той е отговорен за всички претърпени от АБ ЛОДЖИСТИКС ГРУП вреди, включително, но не само, за вреди, причинени от неизправности на използваното оборудване, независимо чия собственост е, от метеорологични условия и др.

 

4. Превозвачът е длъжен да информира АБ ЛОДЖИСТИКС ГРУП в писмена форма – имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. за следните обстоятелства:

4.1.       Всеки работен ден до 10:00 часа, за местонахождението на превозното средство, както и за прогноза за дата и час на пристигане на митница или на разтоварен пункт, всяко отклонение от нормалния транспортен маршрут, техническа повреда, нужда от почивка, всякакви ограничения и забрани за шофиране, липса на готовност на изпращача или получателя или други събития, които могат да забавят доставянето на стоката навреме съгласно сроковете в транспортната заявка или разтоварване и всякакви допълнителни разходи (включително таксите за претоварване).

4.2.       НЕЗАБАВНО, при НЕСЪОТВЕТСТВИЕ между данните от тази заявка-договор, от товарителницата и реалните характеристики на товара (напр. маркировки, тегло и други), респ. съпровождащите го документи. В този случай Превозвачът няма право да приеме товара и да започне превоза, без изрично писмено разрешение от АБ ЛОДЖИСТИКС ГРУП.

4.3.       НЕЗАБАВНО, ако Превозвачът възнамерява да премине през Република Сърбия или друга държава, за която са установени специални изисквания.

4.4.       НЕЗАБАВНО, при възникване на обстоятелства, които биха могли да доведат до забава на товаренето или на доставката на товара.

При неспазване на изброените в т. 4 условия, Превозвачът дължи на АБ ЛОДЖИСТИКС ГРУП неустойка в размер на 200 лв. (двеста лева) за всяко нарушение. В случаите на начисляване на неустойката по предходното изречение, срокът за плащане на договореното навло се удължава с 30 (тридесет) календарни дни. Ако Превозвачът не е информирал АБ ЛОДЖИСТИКС ГРУП за възможни закъснения при товарене или разтоварване, АБ ЛОДЖИСТИКС ГРУП не дължи каквото и да е обезщетение на Превозвача за евентуално претърпени вреди. Ако Превозвачът не е информирал АБ ЛОДЖИСТИКС ГРУП за възможни допълнителни разходи и/или не е получил одобрение на същите, АБ ЛОДЖИСТИКС ГРУП не дължи обезщетение за извършените допълнителни разходи от Превозвача.

 

5. Превозвачът е длъжен да има валидна CMR застраховка (отговорност на превозвача), отнасяща се до влекача и ремаркето като композиция. Застрахованото лице (превозвач) трябва да притежава лиценз за международни превози, с валидна CMR застраховка, които да бъдат предоставени с потвърждаването на заявката-договор. Валидността на CMR застраховката подлежи на проверка при застрахователя на Превозвача.

При констатиране на неизрядна CMR застраховка, Превозвачът няма право да извърши транспорта. В случай на неспазване на това условие и започнато изпълнение на транспорта без налична валидна СМR застраховка, Превозвачът дължи на АБ ЛОДЖИСТИКС ГРУП неустойка в размер на 100 % (сто процента) от договореното навло. Освен това, в случай че Превозвачът няма валидна застраховка „Отговорност на превозвача“ към момента на възлагане на превоза, АБ ЛОДЖИСТИКС ГРУП има право:

            – да сключи такава за сметка на Превозвача с избран от АБ ЛОДЖИСТИКС ГРУП застраховател, в случай че превозът все още не е започнал;

            или

            – да сключи застраховка на товара по време на превоза (карго застраховка) за сметка на Превозвача с избран от АБ ЛОДЖИСТИКС ГРУП застраховател, в случай че превозът вече е започнал.

И в двата случая АБ ЛОДЖИСТИКС ГРУП има право да прихване заплатените от него застрахователни премии по съответната застраховка със сумите, които дължи на Превозвача за извършване на конкретния превоз или други възложени му от АБ ЛОДЖИСТИКС ГРУП превози.

 

6. В случай че Превозвачът не успее да предостави превозно средство на адреса за товарене в срока, указан в заявката, АБ ЛОДЖИСТИКС ГРУП има право да прекрати договора за транспорт по всяко време след възникване на закъснението, с незабавен ефект, както и да претендира неустойка в размер на 1,000 /хиляда/ лв.

 

7. Превозното средство трябва да бъде в добро техническо състояние, с капацитет за зареждане съгласно заявката-договор, с GPS, със здрав брезент, чист, здрав и сух под и товарно помещение, без миризми, годни средства за укрепване на товара, в това число, но не само минимум 15 броя колани, минимум 2 броя групажни дъски, пломбажно въже, подложки против приплъзване, подложни ъгли, инсталирани и активирани две независими устройства против кражба: това може да са имобилайзър или друго електронно устройство/система против кражба, а второто устройство против кражба може да е заключване на волан, гуми и др. (заключването на вратите и ключа за стартиране на двигателя не се броят за устройства против кражба), лични предпазни принадлежности за водача и да отговаря на всички изисквания за превоз на товара по тази заявка-договор през цялото време на извършване на превоза.

 

8. В случай на неспазване на това условие, Превозвачът дължи на АБ ЛОДЖИСТИКС ГРУП неустойка в размер на 100 лв.(сто лева) и обезщетение над този размер за вредите, произтекли от това неизпълнение.

 

9. Превозвачът трябва да се съобразява с всички международни и местни закони и регламенти, приложими към изпълнението на превоза и към отношенията му с неговите служители и да поддържа безопасна система на работа съгласно насоките на тези закони и правила. Превозвачът се задължава да запознае водача и да му даде детайлни инструкции за осъществяване на безопасен и сигурен транспорт, съгласно условията по съответната Заявка-договор. Превозвачът е длъжен да осигури и поддържа всички необходими разрешителни, пътни такси и визи, изисквани съгласно съответните приложими разпоредби в съответните законодателства за извършването на превоза от мястото на товарене до мястото на разтоварване, а също така и за преминаването през транзитните държави. В противен случай Превозвачът ще бъде отговорен за всички претърпени вреди.

 

10. Превозвачът отговаря за всички вреди, претърпени от АБ ЛОДЖИСТИКС ГРУП или от Клиента на АБ ЛОДЖИСТИКС ГРУП, които са настъпили вследствие на изгубване, погиване или повреждане на товара. Ако поради увреждане на стоките по време на транспорта или поради каквито и да е несъответствия в условията за извършване на транспорта, както те са били предварително договорени, или поради каквото и да е действие и/или бездействие на Превозвача, са направени допълнителни разходи или следва да бъдат направени във връзка с, но не само: транспортиране на стоките обратно до изпращача или до друго място, съгласно инструкциите на АБ ЛОДЖИСТИКС ГРУП и по искане на клиента, бракуване, унищожаване, допълнителни операции със стоките, ръчен труд, преопаковане и т.н., направените в тази връзка разходи ще са за сметка на Превозвача.

 

11. Превозвачът отговаря за липса на товара. Същият се задължава да паркира автомобила единствено на охраняем паркинг, с жива охрана, пропускателен режим, осветление, видеонаблюдение и ограждения, като товарът не следва да бъде оставян без надзор. Превозвачът се задължава да планира маршрута на движение по такъв начин, че винаги шофьорът да прави пауза и нощувка на охраняем паркинг съгласно гореописаното, а не на безлюдни неосветени места, в джоб-отбивка на пътя или в индустриални зони пред разтоварен адрес. След напускане на паркинга водачът следва да извърши внимателна и пълна проверка на влекача и товарното помещение след всяка почивка, спазване на инструкциите за безопасност и сигурност на обектите на товарене и доставка.

 

12. Във връзка с избягване на контрабанда и/или кражба на ТОВАРА, задължение на ПРЕВОЗВАЧА е да предприеме всякакви разумно необходими превантивни мерки, като например, но не само: осигуряване на заключващи устройства на ТОВАРНИТЕ ЕДИНИЦИ, паркиране на охраняеми паркинги с видеонаблюдение и осветление, намиращи се на значително разстояние (поне 150 км) от места с повишен риск от кражби и достъп на емигранти, например: пристанища и терминали, внимателна и пълна проверка на влекачи и товарното помещение след всяка почивка, спазване на инструкциите за безопасност и сигурност на обектите на товарене и доставка.

 

13. Водачът се задължава да не извършва контрабанда на хора и стоки, като цигари, алкохол и други, в кабината или товарната част на превозното средство. В случай на установяване на контрабанда, Превозвачът носи пълна отговорност за всички последици от това и следва да заплати всички възможни наложени административни и договорни санкции, наложени на него или на АБ ЛОДЖИСТИКС ГРУП, както и неустойка от EUR 50 000 (петдесет хиляди евро), като АБ ЛОДЖИСТИКС ГРУП има право да прихване тази неустойка от дължимите към Превозвача суми.

 

14. Превозвачът е длъжен при настъпване на пътно-транспортно произшествие, пожар, кражба или откриване на емигранти в ремаркето да уведоми незабавно АБ ЛОДЖИСТИКС ГРУП и местните органи на полицията.

 

15. Водачът е лично длъжен да съхранява всички митнически, търговски и други документи на превозваните стоки и да ги носи със себе си по време на транспорт, включително при напускане на автомобила, когато е паркиран. Водачът следва да предостави тези документи само на лицата, за които е категорично убеден, че имат право да ги получат и че те могат да ги предоставят и/ или правилно да извършват тяхната обработка.

 

16. Всички рекламации за неспазени срокове в заявката-договор са за сметка на Превозвача. За неспазване сроковете за товарене, разтоварване и доставка се начисляват денгуби в размер 400 лева (четиристотин лева) на денонощие, за всяко започнато денонощие. При непосочен срок на доставка се приема среден денонощен пробег от 480 км. (четиристотин и осемдесет километра) на денонощие. В случай на закъснение или предвидено закъснение на автомобила за товарене или разтоварване, което за АБ ЛОДЖИСТИКС ГРУП не е приемливо, последният си запазва правото да оттегли заявката и да предостави изпълнението ѝ на друг подизпълнител, за да бъдат спазени договорените срокове. Всички допълнителни разходи, произтичащи от това оттегляне, като например, но не само: по-високи транспортни разходи, разходи за претоварване и обработка на товара, ще бъдат директно фактурирани на Превозвача и удържани от дължимите му фактури. Ако няма дължими към Превозвача фактури, последният е длъжен да заплати фактурираните допълнителни разходи в срок от 5 /пет/ дни от датата на получаване на съответната фактура по имейл.

 

17. Срокът за товарене, респ. разтоварване без компенсация за Превозвача е до 24 (двадесет и четири) часа за всяка от операциите. Не е позволено камионът да напуска товарения/разтоварния адрес без писмени инструкции и потвърждение от АБ ЛОДЖИСТИКС ГРУП, в противен случай Превозвачът ще бъде санкциониран с неустойка от 500 /петстотин/ лева. Претенции за разходи за престой от страна на Превозвача след изтичането на свободното време ще бъдат приемани от АБ ЛОДЖИСТИКС ГРУП само в случай на предоставяне на ясен запис в товарителницата /или друг подобен документ като Standing card, потвърден от служител на товарен/разтоварен адрес, посочващ датата и часа на пристигане/отпътуване на превозното средство от мястото на товарене/разтоварване. Превозвачът няма право да претендира разходи за престой в случай на закъснение или по-ранно пристигане за товарене/разтоварване от предвидените в заявката дата и час

 

18. Превозвачът е длъжен да предостави на АБ ЛОДЖИСТИКС ГРУП:

18.1. Сканирано копие или снимка на чисто CMR (без забележки) в срок не по-дълъг от 48 (четиридесет и осем) часа след разтоварване на стоката.

18.2. В срок до 10 дни (десет дни) след разтоварването, изброените по-долу оригинални документи:

а) CMR - 2 (два) оригинала на чисто (без забележки) CMR (ЧМР), надлежно подпечатани и подписани от получателя;

б) оригинална фактура, с надлежно вписан в нея номер на съответната заявка;

в) термолента (при приложим температурен режим), копие от карнета TIR със забележка T2L върху него (или друг T-документ), подпечатан от митническите органи на местоназначението, други документи, предоставени на Превозвача, във връзка с транспорта на товарен/ разтоварен или междинен пункт;

г) оригинална заявка-договор, потвърдена с подпис и печат от Превозвача.

Договореното навло ще бъде заплатено на Превозвача единствено след получаване на адреса за кореспонденция, указан в съответната заявка-договор, на пълния набор от изисканите оригинални документи.

В случай на забава по т. 18.1. и 18.2. от страна на Превозвача, срокът за плащане ще бъде удължен с допълнителни 30 (тридесет) календарни дни.

 

19. Превозвачът няма право да използва подизпълнител, без изричното предварително писмено разрешение на АБ ЛОДЖИСТИКС ГРУП. В случай, че Превозвачът наруши задължението си по предходното изречение, дължи неустойка в размер на 100 % (сто процента) от договореното навло и отговаря за действията на другите превозвачи като за свои.

 

20. Превозвачът няма право да заменя/подменя посоченото в заявката–договор превозно средство, без изрично предварително писмено одобрение от АБ ЛОДЖИСТИКС ГРУП. В случай, че Превозвачът наруши задължението си по предходното изречение, той дължи неустойка в размер на 200 лева (двеста лева) за всяко нарушение. За новото превозно средство важат изискванията на съответната заявка-договор относно замененото/подмененото превозно средство.

 

21. Забранява се директният контакт с клиента на АБ ЛОДЖИСТИКС ГРУП. При констатиране на такъв, Превозвачът дължи на АБ ЛОДЖИСТИКС ГРУП неустойка в размер на 10 000 лв. (десет хиляди лева). В случай на вреди в по-голям размер от гореспоменатата неустойка, АБ ЛОДЖИСТИКС ГРУП има право да претендира обезщетение в размер на действително претърпените вреди.

 

22. Превозвачът дължи на АБ ЛОДЖИСТИКС ГРУП неустойка в размер на 1000 лева (хиляда лева), в случай че отмени/откаже вече потвърдена заявка-договор, в срок по-кратък от 24 (двадесет и четири) часа преди планираното натоварване/ датата на натоварване, посочена в съответната заявка-договор, включително в случаите, когато от приемането на заявката до срока за товарене има период по-кратък от 24 (двадесет и четири) часа.

 

23. В случаите, когато е договорено ангажирането на целия автомобил, дотоварването на автомобила с какъвто и да е друг товар, освен описания в заявката, е забранено, освен ако АБ ЛОДЖИСТИКС ГРУП е дало впоследствие писмени инструкции за дотоварване. При неспазването на тази договорка Превозвачът дължи неустойка в размер на договореното навло за всяко отделно нарушение, както и стойността на щетите над този размер, ако има такива.

 

24. Всички неустойки, предвидени в настоящите ОУ към Заявката-договор, не ограничават или не погасяват правото на АБ ЛОДЖИСТИКС ГРУП да претендира обезщетение за разликата до размера на реално претърпените вреди, ако са в по-голям размер от съответната неустойка. Плащането на неустойките може да се извърши чрез прихващане с дължимото навло и не ограничава правото на АБ ЛОДЖИСТИКС ГРУП да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер.

 

25. С подписването на заявката за превоз, или със започването на извършване на превоза, Превозвачът дава съгласието си в случай на отправено уведомление или рекламация за липси и/или вреди, или забава при доставянето или при всякакъв друг вид несъответствия по условията за транспорт, както и за увреждане на имущество на АБ ЛОДЖИСТИКС ГРУП, клиента или трети лица, АБ ЛОДЖИСТИКС ГРУП да задържи изплащането на която и да е или на всички дължими суми, дължими към него по същия и други сключени договори до изясняване на обстоятелствата по случая и разрешаването му.

 

26. При никакви обстоятелства Превозвачът няма право да задържа превозваните стоки или друг вид собственост на АБ ЛОДЖИСТИКС ГРУП или собственост на негови клиенти, като в противен случай Превозвачът дължи неустойка от EUR 5,000 и  ще е отговорен за всички претърпени вреди над тази сума.

 

27. За всички неуредени в заявката-договор и в настоящите Общи условия въпроси се прилагат българското право и приложимите конвенции за международен транспорт и превоз на стоки и товари, в това число Конвенция CMR, Конвенция TIR, Конвенция ADR, с всички произтичащи от това права и задължения, включително и по отношение на отговорност, претенции за неизпълнение, рекламации и др.

 

28. Страните заявяват, че са съгласни всички спорове, породени по съответния договор за превоз или отнасящи се до него, включително спорове, отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване да се уреждат чрез добронамерени преговори помежду им и чрез медиация. Ако не бъде постигнато споразумение, всяка Страна има право да отнесе спора към компетентния съд.Страните се съгласяват, че при решаване на спора, съдът ще прилага българското право и приложимите конвенции за международен транспорт и превоз на стоки и товари, в това число Конвенцията CMR конвенциите TIR и ADR и др.

 

29. С подписването на съответната заявка-договор, Вие потвърждавате, че сте запознати и ще спазвате: Milog, Macron, Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz или съкратено LSD или LSD-BG и всички останали закони, свързани с минималната работна заплата на съответните страни, както и SENT Регламента.

 

*Терминът „НЕЗАБАВНО“, използван в ОУ, означава при първа обективна възможност и не по-късно от 30 (тридесет) минути, като във всички случаи уведомяването следва да е преди предприемане на действие, за което е необходимо уведомяването. Всички уведомявания се считат за валидно извършени, само ако са изпратени писмено на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..