sofia@ablogistics.net
+359 88 61 82 686 | +359 88 44 58 081

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

"АБ Логистикс" ЕООД

 

 

Информация за нас

"АБ Логистикс" ЕООД осъществява своята дейност под формата на дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 202116094, със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, гр. Варна 9000, ул. "Плиска" No 7, ет. 3, ап. 7 е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; интернет страница: www.ablogistics.net

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Основи принципи при работа с лични данни

"АБ Логистикс" ЕООД обработва при максимална сигурност Вашите лични данни въз основа на сключен между дружеството и лицата запитване за транспортна услуга, договор за услуга, договор за изпълнение или друг вид договор.

Сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. Тя има голямо значение за успеха на нашия бизнес и за обществения ни имидж. Ето защо, ние защитаваме Вашите данни, като прилагаме всички необходими технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

Ние събираме и обработваме лични данни само при спазване изискванията на местното и европейското законодателство. Наясно сме, че обработването на Вашите данни е свързано с определена причина и не може да се извършва без Вашето съгласие.

Настоящата „Политика за защита на личните данни“ има за цел да Ви разясни как и защо администрираме личните Ви данни.

Как и защо администрираме личните Ви данни

За изпълнение на заявки, договори, за отговор за запитвания или друг вид договорни отношения.

Ние обработваме личните Ви данни, за да Ви предоставяме възможността да бъдете клиент на компанията ни, като изпълняваме договорните си задължения и се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас.

Обработката се извършва с цел:

 • установяване на определени отношения между дружеството и Вас, в които отношения Вие сте в качеството на клиент. Тези отношения са създадени и/или се създават в законосъобразна форма;
 • изготвяне на статистическа информация за нашата дейност, която можем да предоставяме и на трети лица и др.;
 • да защитим и осигурим сигурността и интересите на нашите клиенти;
 • да установим и/или предотвратим незаконосъобразни действия или действия в противоречия с общите условия на сключения договор;
 • данните от вашите сметки/фактури се обработват от нас за цели, съвместими с първоначалната цел за събирането им, с цел осъществяване отношенията помежду ни;
 • за изпълнение на нормативни задължения

Ние обработваме личните Ви данни, за да спазим задължения, които са предвидени в сключените договори, а така също и в нормативни актове, като:

 • предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
 • задължения, предвидени в Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
 • предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове;

Основните лични данни включват 3 имена, ЕГН, телефонен номер за връзка, настоящ адрес, е-мейл адрес.

„АБ Логистикс“ ЕООД не събира и не обработва лични данни, които:

 • • разкриват расов или етнически произход;
 • • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Когато обработваме основните Ви лични данни и описаните други данни за целите на сключените или предстоящи за сключване договори, за тяхното изпълнение, както и с цел да изпълним наши нормативни задължения, тази обработка е задължителна, за изпълнение на тези цели.

Как защитаваме Вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на дружеството и своите служители и партньори, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година, както по защитата на личните данни в етапа на проектирането, така и по защитата на личните данни по подразбиране.

Защитата на личните данни на етапа на проектирането се изразява във въведените от нас подходящи технически и организационни мерки преди започването на обработката на лични данни (на етапа определяне на целите и средствата за обработване), като осигуряваме тяхното прилагане през целия жизнен цикъл на данните. Подходящите ни мерки са псевдонимизация и/или криптиране на данните, залагане на функционалности за автоматизирано отчитане на сроковете за съхранение и автоматичното им изтриване след изтичането им и др.

Защита на личните данни по подразбиране осъществяваме чрез прилагане механизми, които по подразбиране гарантират изпълнението на следните изисквания:

 • Само минималното количество лични данни и операции по обработване, които са абсолютно необходими за постигането на специфичната ни цел, биват обработвани.
 • Данните се съхраняват за минималния срок, абсолютно необходим за постигане на целите на обработване, като след това се заличават при спазване на съответните правила и процедури;
 • Всеки достъп, предаване или споделяне на данни е допустим, само при наличие на валидно правно основание за това (например, съгласието на субекта на данни или наши правни задължения).

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Кога изтриваме Вашите лични данни

По правило, прекратяваме използването на вашите лични данни, за целите, свързани с договорното правоотношение, след прекратяване на договора, но не ги изтриваме преди изтичане на една година от прекратяване на договора или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, съгласно изискванията на местното и европейското законодателство. Моля да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба.

Кога и защо споделяме лични данни с трети лица

Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица, като основната ни цел е да Ви предложим защита на Вашите интереси и сигурност. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверили, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на вашите данни.

Лични данни предоставяме на следните категории получатели (администратори на лични данни):

 • лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходими за осъществяване дейността на дружеството и за извършване на различни дейности по отчитане, разплащане, и др.;
 • органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;
 • компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като НАП, НОИ, Комисия за защита на личните данни, Агенция по заетостта, службите по трудова медицина, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред; митници и др.

Вашите права във връзка с обработване на личните Ви данни

 1. Право на информация
 2. Право на корекция
 3. Правото да бъдеш забравен
 4. Право на ограничаване на обработването
 5. Право на преносимост на данни

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично. Ние се произнасяме по Вашето искане в 14-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността ни, този срок може да бъде удължен до 30 дни. С решението си ние даваме или отказваме достъп и/или исканата от заявителя информация, но винаги мотивираме отговора си.

Актуалност и промени на политиката

С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за защита на личните данни. Тази „Политика за защита на личните данни“ е изготвена въз основа на действащото българско и европейско законодателство.